SISSEJUHATUS EETIKAKOODEKSISSE

STAFFRENT™ on Leedus, Lätis, Eestis ja Hollandis tegutsev juhtiv töötajate otsingu ja valiku ettevõte.

Käitumiskoodeks määratleb firma ärikäitumise eetikastandardid ning on kohustuslik järgimiseks kõikidele töötajatele nende tegevuses, kaasa arvatud suhetes ajutiste töötajate, klientide ja tarnijatega.

Töötaja käitumiskoodeks kajastab meie väärtusi ning määratleb kõikide meie töötajate käitumise kõikidel tasanditel, kus nad töötavad.

MEIE VÄÄRTUSED:

SÕBRALIKKUS / UUENDUSLIKKUS / EFEKTIIVSUS

MEIE MISSIOON — pakume tuge siis, kui vajad seda kõige enam.

TÖÖGA SEOTUD INIMÕIGUSED

Tegutseme vastutustundlike kodanikena ja austame rahvusvahelisi inimõiguste alaseid kokkuleppeid.

 

ÜHINEMISVABADUS

Oleme kohustatud austama töötajate õigust liituda ametiühingute või analoogsete väliste esindusorganisatsioonidega kollektiivlepingute sõlmimiseks. Meil ei ole õigust lõpetada ühtki lepingut ainult ametiühingusse kuulumise või mittekuulumise alusel.

SUNNITÖÖ

Sunnitööd, orjatööd ja muid taolisi töövorme ei kasutata. Sunnitöö on keelatud selle kõikides vormides. Töötajatel on lubatud vabalt liikuda ja tööpäeva lõpus töökohast lahkuda.

LAPSTÖÖJÕUD

Me ei aktsepteeri ega osale lapstööjõu kasutamises või muul viisil laste kasutamises enda või kellegi teise huvides. Miinimumvanus on 16 aastat.

Alla kaheksateistkümne aastastel töötajatel on keelatud teostada ohtlikke töid, mis võivad ohtu seada nende tervise, turvalisuse või moraali.

Kohaldame vajalikke meetmeid tagamaks, et me ei võta tööle isikuid, kes ei ole töölevõtmise ajaks jõudnud seaduses ettenähtud ikka.

EI DISKRIMINEERIMISELE!

Igasuguses vormis diskrimineerimine on keelatud ning me ei luba ega toeta diskrimineerimist rassi, nahavärvi, soo, vanuse, rahvuse, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu, raseduse, lapsevanema staatuse, sotsiaalse päritolu, etnilise päritolu, võimaliku erivajaduse, religiooni, poliitiliste veendumuste, ametiühingu liikmesuse ja muude eristavate tunnuste alusel.

Kõigil töötajatel on võrdsed õigused ja sotsiaaltoetused, kui ei kehti seadusest tulenevad piirangud.

Ootus on, et meie töötajad mitte üksnes ei välista diskrimineerimist omavahelistes suhetes ning klientide ja tarnijatega, vaid kutsuvad ka teisi üles käituma sobival viisil.

 

TÖÖLEPINGU TINGIMUSED

Eranditult kõikide töötajatega vaadatakse tööleping ja selle lisad enne töö algust üle. Lepingus määratakse kindlaks kõik värbamistingimused töötajale arusaadaval viisil.

Töötasu ja ületunnitasu makstakse töötajatele välja õigeaegselt ning kindlate ajavahemike järel vastavalt töölepingule. Tasu ja tingimused on õiglased ning mõistlikud ja vastavad töötamiskoha riigi seadustele ning on kooskõlas töökohustuste täitmisega.

Järgime täies ulatuses tööaega reguleerivaid seadusi riikides, kus töötame.

 

KORRUPTSIOONIVASTANE POLIITIKA

Me ei aktsepteeri korruptsiooni üheski vormis, kaasa arvatud altkäemaksu võtmine, väljapressimine, töötajatele, klientidele ja tarnijatele või nende poolt tehtavad ebaõiglased ettepanekud töötasu osas. Järgime korruptsiooni vastu võitlemise seadusi riikides, kus teostame oma äritegevust.

TÖÖTAJATE TERVIS JA OHUTUS

Teeme omalt poolt kõik, et kinnistada oma töötajate arusaamist ohutusest. Rakendame tõhusaid koolitusprogramme, suhtleme ja teeme koostööd klientidega.

Koostöös klientidega saame tagada töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning ennetada õnnetusi ja vigastusi.

Töötajatele jagatakse põhjalikku teavet tervise ja ohutuse teemal ning korraldatakse koolitus. Ohutus hõlmab riski hindamist töökohas, vahejuhtumeid ja õnnetusi, ohutusalast teavet, ähvardavaid ohte, isikukaitsevahendeid, esmaabivahendeid ning tööprotsesse. Kõik töötajad läbivad vastava asutuse poolt volitatud esindaja juures ohutusalase väljaõppe, mille tulemuste kohta väljastatakse nimeline tõend.

Töökohal tagatakse ohutu müratase, normaalne temperatuur, ventilatsioon, hea valgustus, joogivesi, hügieenitingimused ja hea kvaliteediga õhk.

ISIKUANDMETE KAITSE

Andmekaitse üldmääruse nõuete järgimine on ettevõtte tegevuse üks olulisemaid suundi.

Isikuandmete kaitsmisel pöörame erilist tähelepanu andmete õiglasele ja läbipaistvale töötlemisele. Üritame töödelda andmeid vastutustundlikult ning teha omalt poolt kõik isikuandmete kaitse tagamiseks.

Kuna arendame ettevõtte sisest isikuandmete vastutava töötlemise kultuuri, koolitame oma töötajaid suhtuma iskuandmetesse austusega ja õiglaselt.

Meie isikuandmete töötlemise praktikat on põhjalikumalt kirjeldatud Konfidentsiaalsuse nõuetes.